ความเป็นมาโครงการ

CSR : โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล-ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วัตถุประสงค์โครงการ

ต้องการส่งเสริมให้เด็กๆ (ชั้นอนุบาล จนถึง ม.6) มา เป็น HERO มาร่วมกันทำความดีผ่านการทำกิจกรรมกับภาคธุรกิจในแต่ละแบรนด์ ซึ่งกิจกรรมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน อีกทางหนึ่งยัง ได้ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจริงจากการทำกิจกรรม และค้นหางานที่ใช่ งานที่ชอบ ผ่านการทำกิจกรรมกับทางภาคธุรกิจ


แคมเปญ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล จัดตั้งภายใต้ความมุ่งมั่นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกแก่สังคม และแสดงพลังเด็กและเยาวชน ให้สังคมเห็นว่า 'พลังการรวมตัวของเด็กและเยาวชนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่' ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ โดยมีธุรกิจพันธมิตรร่วมเชิญโรงเรียนกว่า 50 โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในแคมเปญตลอดเดือนมิถุนายน จนถึงเดือนกันยายน 2561


ด้วยความตั้งใจร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ผู้นำและเจ้าของธุรกิจพันธมิตรกว่า 60 ธุรกิจ จากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมตัวกันภายใต้ โครงการพัฒน์ PLUS+ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ร่วมสร้างแคมเปญปลูกจิตสำนึกที่ดีให้สังคมผ่าน อนาคตของชาติภายใต้ชื่อ "#คบเด็กสร้างโรงพยาบาล"


CSR : โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล-ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
CSR : โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล-ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


CSR : โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล-ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


CSR : โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล-ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
CSR : โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล-ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภูมิภาคที่ดูแลผู้ป่วยทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และจากจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีพื้นที่แออัด คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ทั้งยังอยู่ไกลจากห้องผ่าตัด และต้องให้บริการทั้งตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ/ฉุกเฉินทั้งใน และนอกเวลาราชการ ทำให้เกิดความไม่สะดวกเป็นอย่างมากแก่ผู้ป่วย และญาติที่มารอรับการรักษามากกว่า 1 แสนรายต่อปีSHARE NOW :  | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล  | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล  | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล  | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล  | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล