ผู้สนับสนุน

บริษัท นิธิกรอุตสาหกรรม จำกัด

04 กันยายน 2561
บริษัท นิธิกรอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท นิธิกรอุตสาหกรรม จำกัด สนับสนุนถุง goodie จำนวน 500 ใบ

ให้แก่ เด็กดี ร่วมสานความดีต่อสังคม เพื่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

http://www.nitigorn.co.th


 


SHARE NOW : บริษัท นิธิกรอุตสาหกรรม จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท นิธิกรอุตสาหกรรม จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท นิธิกรอุตสาหกรรม จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท นิธิกรอุตสาหกรรม จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท นิธิกรอุตสาหกรรม จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล