ผู้สนับสนุน

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

31 สิงหาคม 2561
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์ อิมพีเรียล โรซี่โฮลวีทแครกเกอร์ 80 กรัม จำนวน 800 ชิ้น 
ให้แก่ เด็กดี ร่วมสานความดีต่อสังคม เพื่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

https://kcgcorporation.com


SHARE NOW : บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล