ผู้สนับสนุน

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

11 กรกฎาคม 2561
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ร่วมสนับสนุน ถุงใส่ของ มาม่า จำนวน 200 ใบ ให้แก่ เด็กดี ร่วมสานความดีต่อสังคม เพื่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

www.mama.co.th


SHARE NOW : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟู้ด จำกัด (มหาชน) | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟู้ด จำกัด (มหาชน) | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟู้ด จำกัด (มหาชน) | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟู้ด จำกัด (มหาชน) | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟู้ด จำกัด (มหาชน) | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล